Créer un site internet

Prophéties sur l'Antichrist !

 http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fforum.christian-orthodox.gr%2Fviewtopic.php%3Ff%3D8%26t%3D5

http://forum.christian-orthodox.gr/viewtopic.php?f=8&t=5

http://www.pantocrator.me/gr/modules.php?name=News&file=article&sid=13

Όσιος Νείλος ο Μυροβλήτης (περί Αντιχρίστου)

Όταν μέλλει έρχεσθε ο αντίχριστος, θέλει σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων απο τα πάθη και θα πληθύνει η ανομία και η ασέβεια. Και τότε θέλουν συναχθώσιν όλα τα κακά της ανομίας και ασεβείας εις μιαν ακάθαρτο κόρη της πονηρίας, η οποία θέλει ύστερον γίνει αποθήκη της μοιχείας.

Και καθώς ο Κύριος εύρε την Αγία Παρθένον καθαράν και άμωμο και εσαρκώθη από αυτήν, ούτω και ο σατανάς θέλει εύρη την ακάθαρτον εκείνη κόρη, η οποία θέλει είναι πόρνη, και προ της συλλήψεως του Αντίχριστου και γεννήσεως και μετά την γέννηση.

Πορνευόμενη θέλει γεννήσει τον υιόν της απώλειας και μετά την γέννησιν εκείνου θέλει είναι αποθήκη της πορνείας και μοιχείας, πορνευόμενη και μοιχευομένη έως της ακαθάρτου ζωής αυτής και εις αυτήν θέλουν συναχθώσιν όλαι αι ανομίαι και ακαθαρισίαι του κόσμου, των τότε ασελγών ανθρώπων και θα σαρκωθούν εις αυτήν. Και θα γίνει μια ένωσις εις την ακάθαρτον κοιλίαν της και θα ζωογονηθούν με την υστέρησιν και αναχωρησιν του Αγίου Βαπτίσματος και Αγίου Πνεύματος.

Διότι οι τότε άνθρωποι θέλουν στερηθούν από την χάριν του Αγίου Βαπτίσματος, δια την ενέργεια της αμαρτίας και ανομίας και ακαθαρσίας. Και με όλας τας ανομίας θα γεννηθεί ο άνθρωπος και υιός της απώλειας και ασέβειας.

Με του οποίου την γέννησιν θέλει έλθουν όλαι αι ατυχίαι και συμφοραί των ανθρώπων.

Θλίψεις, στενοχώρια, θάνατος και παν κακόν. Και πρώτον θέλουν δυστυχήσει οι άνθρωποι από την αγάπη και σωφροσύνη, και στερηθούν από ποιμένες, ιερείς και δικαίους και φοβούμενους τον Θεόν. Και η Εκκλησία του Χριστού θέλει στερηθεί από αρχιερείς, ιερείς , πνευματικούς και ευλαβείς, καθώς από του νυν άρχισε να δυστυχή από τοιούτους ενάρετους.

Μετά δε την έλλειψη των ενάρετων και άγιων ανδρών θέλει φανεί και αυτός ο ακάθαρτος θα αυξήσει εις την ηλικία του και θα εμπλησθή πάσης εωσφορικής δυνάμεως, εις το να ποιεί τέρατα και σημεία κατά φαντασία εις τους οφθαλμούς των ανθρώπων, σκοτισμένων όντων από τα πάθη και θα γίνει ταραχή πανταχού και θα τον προσκηνήσωσιν όλοι. Αυτού η τροφή θέλει είναι αι πορνείαι, μοιχείαι, αρσενοκοιτίαι, πλεονεξίαι, αρπαγαί, αλαζονίαι, μνησικακίαι, ψεύδη, φθόνοι, φόνοι.

Αυτά θέλει είναι η τροφή και η τρυφή του και θα καταστεί βασιλεύς και εξουσιαστής πασών των πόλεων, επειδή δεν θέλει ευρίσκεται υποκείμενο τοιαύτης προστασίας και θα του υποτάσσονται όλοι. Και τότε θέλει ενεργήσει την απώλεια της σωτήριας των ανθρώπων, τότε θέλει καταφρονηθεί το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία του Θεού. Ο δε Θεός εξ ουρανού θέλει δείχνει σημεία φοβερά, πείνα, δίψα αισθητή και νοητή και θα σηκωθεί η ευλογία του Θεού.

Διότι όσο θα τρώγουν τόσο μάλλον θα πεινούν και θα διψούν επειδή δεν θα υπάρχει η χάρις του Θεού όπου ζωογονεί τας ψυχάς. Θα πνέει εις αυτούς το πνεύμα της πλάνης και θα αποθνησκώσιν εις τας πλατείας και θα τρώγουν τα νεκρά σώματα των αποθνησκόντων και όρνεα και ζώα, από την πείνα των και τρώγοντας τα θνησιμαία, θα αποθνησκούσι και αυτοί.

Τότε ο Αντίχριστος θέλει αρχίσει να σφραγίζει τους υπηκόους του, η δε εννοια της σφραγίδας θέλει είναι αυτή <<Υπήκοος ιδικός μου είναι, αυτοθελήτως ήλθε και ουχί δυναστικώς>>

Τότε θέλουν γίνει ταραχαί μεγάλαι και ουαί εις τους σφραγιζομένους. Θα αναχωρούν από τόπον εις τόπον και πανταχού τας αυτάς θλίψεις και ταλαιπωρίας θα ευρίσκουσι. Τα στοιχεία θα μετατραπώσι ,θα παρέρχονται ταχέως αι ημέρες, εβδομάδες, μήνες και χρόνοι, καθώς λέγει <<κολοβοθήσονται αι ημέραι εκείναι>>

Ο δε Πανάγαθος προμηθούμενος την σωτήρια των τότε ολίγων ευρισκόμενων σωζόμενων, θέλει αποστείλει τον προ νόμου δίκαιον Ενώχ, τον εν νόμω προφήτη Ηλία και τον της χάριτος Ιωάννη τον Θεολόγο, να κηρύξωσι μετάνοια και να προθυμοποιησώσιν εις ομολογία τους μη δεξαμένους την σφραγίδα του Αντίχριστου, ίνα μη αρνηθώσι την πίστη.

Διότι οποίος μόνον δεν δεχθεί την σφραγίδα του και μόνον σωθήσεται, επειδή μένει εις αυτόν η σφραγίς του Τιμίου Σταυρού και λυτρώνει τον πιστόν από την βάσανον του Άδου.

Η δε τύπωσις της σφραγίδας του Αντίχριστου, τον παραδίδει εις το αιώνιο πυρ της κολάσεως. Δια τούτο θα διδάσκωσιν ούτοι οι τρεις κήρυκες, να υπομένουν την πείνα, εκδεχόμενοι την εξ ύψους βοήθεια. Οι δε άνθρωποι εκείνοι δεν θέλουν τους τρεις άγιους, μόνον όσοι εσφραγίσθησαν, πολιτεύονται ευχαριστημένοι.

Οι δε άγιοι θέλουν, τους λέγει η σφραγίς της απώλειας ευχαριστείται, οι δε άνθρωποι δεν ευχαριστούνται. Άλλ? επειδή και ενωθεί η ουσία των δαιμόνων με την ουσία των ανθρώπων, δια τουτο δεν αισθάνονται ούτε πείνα, ουτε δίψα΄ πεινώσιν όμως και διψώσιν επταπλασίως από εσάς.

Υπομείνατε ολίγον και θέλετε ιδεί νενεκρωμένους τους σφραγισθέντας ψυχή τε και σώματι? εσείς δε ζήσεσθε αιωνίως αγαλλόμενοι.

Ταύτα και ετέρα θέλουν τους λέγει οι τρεις προφήται. Ο δε Αντίχριστος βλέπων αυτούς κηρύττοντας την αλήθεια, οργισθείς θέλει αποστείλει στρατό να τους φέρουσι προς αυτόν. Και παρασταθέντες θέλει τους ερωτήσει, γιατί εσείς δεν πείθεστε καθώς πάντες πείθονται?

Οι δε άγιοι τότε ελέγξωσιν αυτόν μετά παρρησίας πομπεύοντας την πλάνη του.
Ταύτα άκουσας ο Αντίχριστος εκτείνει μόνος του τας χείρας του και θα τους φονεύσει. Πλην τον μεν Ενώχ και Ηλία φονεύσει. Τον δε Ιωάννη ου δυνήσεται φονεύσαι, άλλ? αρθήσεται εκ μέσου αυτού, διότι έλαβε την αφθαρσία.

Και οι μεν προφήται περί Ενώχ και Ηλίου προφήτευαν έρχεσθε, διότι ο Ιωάννης ύστερον εφάνη΄ ο δε Ιωάννης εις την Αποκάλυψιν του μόνον περί των δυο λέγει, τον εαυτόν του δε κρύπτει, καθώς και εις το Ευαγγέλιο <<ο άλλος μαθητής λέγει>>, ουχί δε περί αυτού.

Μετά δε το φονεύσαι τους δυο προφήτες, τα παγκάκιστα τέκνα του ποιήσουσι περισσότερα κακά, φόνους, άρπαγας, πορνείας, αρσενοκοιτίας, παρρησία εις πλατείας καθώς οι κύνες. Εις τόση δε πονηριά και μοχθηρία καταντήσωσιν εκ της άπληστου πορνείας, ώστε να στερούνται την δύναμιν της ουσίας της ανθρωπότητας. Θα γίνονται εξογκωμένοι, κοντόσωμοι ως ανθρωπάρια.

Τότε ο εωσφόρος, βλέπων ότι η ανθρώπινη φύσις έγινε πονηρωτέρα από τους δαίμονας, ευφρανθήσεται πως ετελείωσεν όλη του την κακία ο αντίθεος κατά Θεού και κατά ανθρώπων. Εκεί δε αγαλλόμενος και ευφραινόμενος, θέλει του έλθει άνωθεν ρομφαία δίστομος εις την καρδία, θα τυμπανισθή και φονευθεί, εις ανταμοιβή των φόνων όπου ετέλεσεν από πρώτης αρχής, όπου δια τον Καιν φόνευσε τον δίκαιον Άβελ και επεκράτησε ο φόνος εις τους ανθρώπους άχρι τέλους της συντέλειας των αιώνων και εσχάτως ο μιαρός Αντίχριστος φονευθείς αόρατος, ποιήσει το τέλος των φόνων. Και τελεσθέντος του φόνου του Αντίχριστου, θέλουν ξεστριφθώσι τα πάντα. Ουρανός , Γη, Ήλιος, Σελήνη και άστρα πάντων των όντων, και τότε ήξη ο Κύριος κρίναι ζώντας και νεκρούς και τότε χωρισθήσονται τα πρόβατα από τα ερίφια.

Μεγάλη αχαριστία δείξατε και δείχνετε και έτι μεγαλύτερα αχαριστία έχουν να δείξουν οι μεταγενέστεροι εις το όρος τούτο Μοναχοί και Ιερομόναχοι. Και μάλιστα, να ειπούμε, αχαριστία εις την Κυρία Θεοτόκο. Εάν ειπείτε, πόθεν συ το γνωρίζεις ότι είμεθα αχάριστοι, σας αποκρίνομαι.

Ότι ο Θεός το γινώσκει και εγώ το ηξεύρω, ότι ευρισκόμην και ευρίσκομαι και θέλω ευρίσκεστε έως τέλους εδώ έσω εις τούτο το Άγιο Όρος, τον νοητό Παράδεισο της Θεοτόκου, και σωματικώς μεν ευρισκόμην αρχύτερα και έζησα χρόνους εδώ 80 εις τούτο το Όρος.

Και τώρα έχω 200 επέκεινα χρόνους, μετά την κοίμησιν, ήτοι κατά τα 1592 και έως του 1813, όπου λάλησα ταύτα, πέρασαν χρόνοι 221.

Και βλέπω την νυν πολιτεία και κατάστασιν των νυν μοναχών καθώς έβλεπον και των τότε πατέρων και απορώ περί τούτου, πως πολιτεύονται τώρα με πόση απώλεια της ψυχής των και ποσώς δεν τους μέλλει δια την σωτήρια της ψυχής των.

Και δεν είναι πολύ διάστημα χρόνων όπου οι μοναχοί εξέκλιναν εις την απώλεια, αλλά προ χρόνων μεν 25 , ήτοι από τους 1788 εξέκλιναν και εστράφη η σφαίρα και ο κύκλος εις το χειρότερο ,ως ήρπασεν η απώλεια της μοναδικής πολιτείας από τους πρώην Όσιους πατέρας και έμεινε έρημος και καταπεφρονημένη από τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος, η αγγελομίμητος διαγωγή των μοναχών από τα 25 των 1788 και μεν πολλή ευκολία η απώλεια την ήρπασεν και εστράφη ο τροχός εις την αμέλεια και καταφρόνησιν.

Άλλ? άραγε όταν παρελθώσιν άλλα 25, ήτοι 1838, εις ποία χειροτέραν κατάστασιν έχει να καταντήσει η μοναδική πολιτεία;
Όταν δε παρελθώσιν μετά τους 1838 άλλες τρεις εικοσιπεντάδες, ήτοι εις τους 1913, τότε άραγε ωσάν ποια χώρας της απώλειας θέλει καταντήσει?

Ουαί, αλλοίμονον, ω πατέρες. Κλαιω και θρηνώ την μέλλουσα αποκατάστασιν της μοναδικής πολιτείας του όρους τούτου.

Διότι μετά τα 1913, μένουν έτη 79, εις τα οποία μέλλουν να γίνουν τα όσα κακά προεγράψαμεν, από τον έσχατο Αντίχριστο, έτη από κτίσεως κόσμου 7500.

Να πως εξηγείται που κάποιοι δεν παίρνουν χαμπάρι τι γίνετε στην παγκόσμια σκηνή τώρα με τι δύο προφητείες που έβαλα....

Επιβεβαιώνεται και η προφητεία του Αμμώς που λεει ότι κάποια στιγμή θάρθει καιρός που δεν θα λέγεται ο λόγος του θεού πουθενά....
Θάρθει λιμός , πείνα και δίψα....

Suite !!

 

 

 Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site